Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адышшыларатә шәҟәы ашьҭит

Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адышшыларатә шәҟәы ашьҭит
12 February 2018 469
Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистрра гәалсра дула ирыдыркылеит аҳаирплан АН-148 акаҳара, 71-ҩык ауааԥсыра рҭахара. Дарбанызаалак Аԥсны атәылауаҩ игәаҵанӡа инаргӡаны идикылеит абри агәаҟра.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистрра гәалсра дула ирыдашшылоит иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи.

Иҵоуроу азхьарԥшқәа

 
 
 
X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: