Шьамтәылатәи Арабтә республикаҿы аиԥылара мҩаԥысит

Шьамтәылатәи Арабтә республикаҿы аиԥылара мҩаԥысит
23 December 2022 229

Ԥхынҷкәын 22, 2022 шықәсазы Шьамтәылатәи Арабтә республикаҟны иҟоу Аԥсны Аҳәынҭқарра аусқәа рзы аамҭалатә гәрага Муҳаммед Али диԥылеит Шьамтәылатәи Арабтә республика адәныҟатәи аусқәеи аҳәаанырцә аџьынџьуаа русқәеи рзы аминистрра аимадареи апротоколи Рдепартамент адиректор Анфауан Аль-Наиб.

Аганқәа алацәажәеит анапы зҵаҩыу аиқәшаҳаҭрақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны аусеицура азҵаарақәа, хаҭала – ахәаахәҭра-економикатә усхк аҟны.

Иара убасгьы ирзааҭгылан 2023 шықәса актәи аԥышьбараз иазгәаҭо аекономикатәи, ахәаахәҭратәи, аҭҵаарадырратәи, атехникатәи, акультуратәи усеицураз Аицеилак аилатәараан анапаҵаҩра ззазыԥхьагәаҭо аиқәшаҳаҭрақәа.

Аль-Наиб иазгәеиҭеит ҩ-ганктәи аусеицура астратегиатә ҵакы шдуу, иҳәеит Шьамтәыла иҟоу Аԥсны адипломатиатә миссиа мҽхакыҭбаала адгылара шаҭахо.

X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: