Аҳәынҭқарратә ныҳәақәа

I. Аныҳәатә ԥсшьарамшқәа:

Ажьырныҳәа 1-2 – Ашықәс ҿыц

Ажьырныҳәа 7 - Қьырсаныҳәа

Ажьырныҳәа 14 - Ажьырныҳәа

Хәажәкыра 8 – Жәларбжьаратәи аҳәса рымш

Лаҵара 9 – Аиааира амш

Цәыббра 30 –Ап,сны Аҳәынҭқарра Аиааиреи Ахьып,шымреи рымш

Абҵара 26 – Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа амш 

II. Кәырбанныҳәа

Кәырбанныҳәа (Кәырбан-баирам) – аныҳәатә ԥсшьарамш, есышықәса арыцхә еиҭаркуеит 

III. Агәалашәаратә усуратә мшқәа

Лаҵара 23 - Апостол ԥшьа Симон Канонит имш

Лаҵара 21 – Кавказтәи аибашьраҿ иҭахази Кавказ ашьхаруажәлар рыдгьыл рахцареи ргәалашәара амш

Нанҳәа 14 августа – Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш

Ԥхынҷкәын 14 - 1992-1993шш. рзтәи Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш 

IV. Аныҳәатә усуратә мшқәа

Жьҭаара 11 – Аԥсны Арбџьармчқәа рымш

Ԥхынгәы 23– Аԥсны абираҟ амш

X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: