Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика ашьақәгылара 27 шықәса ахыҵра Приднестровие ажәлар ирыдиныҳәалеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика ашьақәгылара 27 шықәса ахыҵра Приднестровие ажәлар ирыдиныҳәалеит
1 September 2017 878
Цәыббрамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика ашьақәгылара 27 шықәса ахыҵра Приднестровие жәлар ирыдиныҳәалеит. Аныҳәатә еизараҟны адныҳәаларатә шәҟәы даԥхьеит Приднестровие иҟоу Аԥсны ахаҭарнак Александр Ватаман.

Адныҳәалара атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Акыр иаҧсоу Приднестроваа!

Иахьа шәара ҩажәибыжьбантә иазгәашәҭоит Приднестровие аҳәынҭқарратә ныҳәа хада – Ареспбулика Амш!

1990 шықәса цәыббрамза 2 рзы Приднестровие ҳазҭагылоу аамҭазтәи аҭоурых ауасхыр аназышьҭаҵаз, апатриотизм, аҧсадгьыл амаҵзура, милаҭрацәала иеилоу Ареспублика атрадициақәа ҳаҭыр рықәҵара ҟазшьас измоу атәыла ауааҧсыра зегьы еидкылан.

Уинахыстәи ашықәсқәа иаадырҧшит илахьынҵаӡбагаз ари ашьаҿа иамаз аҭоурыхтә ҵакы ду. Абри аамҭа инаркноуп ианалагазгьы приднестровиетәи аҳәынҭқарра аргылара, уи аиҭеира, аҿиара анхацыркхазгьы. Инарҭбааны азинқәа, азинмчқәа, аҭакҧхықәра риура анрылша ашьҭахь, Приднестровие ибеиоу аҭоурых-культуратә ҭынха, атрадициақәа реиҳахара иаҿуп иахьагьы. Ареспублика XXI ашәышықәса иацу ашәарҭарақәа инарықәыршәаны иаанарҧшуеит аҳәынҭқарратә идеиақәеи ахатәы знеишьақәеи.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иҟоу аихьӡарақәа идырҵабыргуеит илху амҩа шиашоу, ҧеиҧш бзиагьы шамоу. Уажәы Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика шьаҿа бзиала аҳәынҭқарра ашьаҭа арҕәҕәара, асоциалтә-економикатә ҿиара, амилаҭтә культура ашьҭыхра, ауаҩы изинқәеи ихақәиҭреи ралыршара амҩа иануп. Приднестровие ихьыҧшым адемократиатә ҳәынҭқаррак аҳсабала, егьырҭ атәылақәеи ажәларқәеи иареи аҳаҭыреиқәҵаратә еизыҟазаашьақәа рыла иеимадоуп.

Сгәы иаанагоит, Приднестровие хьӡы-ҧшала аҧышәарақәа зегьы ирылҵуеит, аҿаҧхьа иқәгылоу ахықәкқәа зегьы рыҟны аихьӡарақәа аиуеит ҳәа. Аҧсны жәлар ирхашҭӡом ахақәиҭра аиура шаҟа уадаҩреи цәыӡи ацу. Убри аҟнытә иахьатәи амш даҽа ҵакык аиуеит. Ари политикатә ныҳәа мацараны иҟаӡам. Ари даҽазныкгьы зҭоурых, зкультура беиа, зыламыс, змилаҭ иазгәду жәларыкны шәшыҟоу шәгәалазыршәо ҭагылазаашьоуп.

Аҧсни Приднестровиеи еиднакылоит аиҩызареи аилибакаареи рыдагьы ахақәиҭреи адемократиеи ирыдҳәалоу рфырхаҵаратә ҭоурых. Ҳаиашьаратә тәылақәа зну аизҳазыҕьара амҩа.

Аҧсны жәлар рыхьӡала, хаҭала сара, ишәзеиҕьасшьоит аизҳара, шәыгәҭакқәа рынагӡара, анасыҧ, аҧеиҧш бзиа.

Ҽааныбзиала шәаҧылалааит Ареспублика Амш!».


X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: