Аҟәеи Дамаски аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарыҩраны иҟоуп

Аҟәеи Дамаски  аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарыҩраны иҟоуп
28 March 2024 91

24 шықәса хәажәкыра 27 рзы Шьамтәыла аҳҭнықалақь агубернатор Мухаммад Тарек Кришати Шьамтәыла иҟоу Аԥсны ацҳаражәҳәаҩ Мохаммад Алии еиԥылеит.

Аиԥылараан иазааҭгылан аекономика, атуризм, амаҵзура русхкқәа рҟны ҩ-ганктәи аусеицура арҭбаара азҵаара.

Иара убасгьы иалацәажәан Аҟәеи Дамаски аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵаҩра азҵаара. Аиқәышаҳаҭра азырхиоуп аԥснытәии шьамтәылатәии аганқәа реицусурала. Хара имгакәа ишьақәыргылахоит аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра арыцхә.

Иҵоуроу азхьарԥшқәа

 
 
 
X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: