Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адныҳәалара ҟанаҵеит

Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адныҳәалара ҟанаҵеит
23 February 2022 321

Аԥсадгьыл ахьчаҩ имш азы Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Урыстәылатәи Афедерациа Адәныҟатәи аусқәа рминистррахь адныҳәалара ҟанаҵеит.

Адныҳәалараҿы иаҳәоит:

«Ари аныҳәа Аԥсадгьыл абзиабара, афырхаҵара ирныҳәоуп. Жәлары зегьы иеицырзеиԥшуп. Аԥсадгьыл амаҵ азура ԥсҭазааратә мҩаны иалызхыз рыдагьы, ари адгьыл аҿы аҭынчра ыҟазарц зҭаху зегьы рзы ныҳәа дууп.

Ахаангьы Урыстәыла ажәлар Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа ҳаҭыр рызрықәын, рҭоурых афырхаҵаратә даҟьақәа ирзыгәдун".

Иҵоуроу азхьарԥшқәа

 
 
 
X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: